Utställningsklasser

DakarFIFes Utställningsklasser

KLASS 12 – Ungdjur
Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått tre månaders ålder men ännu ej fyllt sex månader under utställningsdagen.

KLASS 11 – Junior
Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått sex månaders ålder men ännu ej fyllt tio månader under utställningsdagen.

KLASS 10 – Kastratklass

Klass för kastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d’Aptitude de Premier) – minst 93 poäng ska uppnås. Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 8.

KLASS 9 – Öppen klass

Klass för okastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d’Aptitude de Championat) – minst 93 poäng ska uppnås. Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

KLASS 8 – Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d’Aptitude de Premier International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås. Tre CAPIB, utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Premier. Katten tävlar därefter vidare i klass 6.

KLASS 7 – Champion

Klass för raskatt som har titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d’Aptitude de Championat International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås. Tre CACIB utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.

KLASS 6 Internationell Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Internationell Premier (IP). Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d’Aptitude de Grand Premier International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand Internationell Premier och tävla vidare i klass 4 gäller:
Antingen ska katten ha sex CAGPIB från minst tre olika domare i tre olika länder (= FIFes gamla regel) eller så ska katten ha åtta CAGPIB från minst fyra olika domare i två olika länder (= ny FIFe-regel).

RolexKLASS 5 – Internationell Champion
Klass för raskatt som har titeln Internationell Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d’Aptitude de Grand Championat International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand Internationell Champion och tävla vidare i klass 3 gäller:
Antingen ska katten ha sex CAGCIB från minst tre olika domare i tre olika länder (= FIFes gamla regel) eller så ska katten ha åtta CAGCIB från minst fyra olika domare i två olika länder (= ny FIFe-regel).

KLASS 4 – Grand Internationell Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Grand Internationell Premier (GIP). Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d’Aptitude au Premium Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller: Antingen ska katten ha nio CAPS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha elva CAPS från sex olika domare i två olika länder.

SashaKLASS 3 – Grand Internationell Champion
Klass för raskatt som har titeln Grand Internationell Champion (GIC). Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d’Aptitude au Championat Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1 gäller: Antingen ska katten ha nio CACS från minst tre olika domare i tre olika länder  eller så ska katten ha elva CACS från sex olika domare i två olika länder.

KLASS 2 –Supreme Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Supreme Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 2 rangordnas inte. Motsvarar tidigare titel Europa Premier, EP.

20090101 ändrades namnet på titeln till Supreme Premier och certifikatet till CAPS. EP-titel och certifikat erhållna före 20081231 behålls.

KLASS 1 – Supreme Champion
Klass för raskatt som har titeln Supreme Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 1 rangordnas inte. Motsvarar tidigare titel Europa Champion, EC.

20090101 ändrades namnet på titeln till Supreme Champion och certifikatet till CACS. EC-titel och certifikat erhållna före 20081231 behålls.


FIFe utställningsklasser

KLASS 13 a – Novisklass
Katt som saknar stamtavla kan, om synnerliga skäl föreligger, anmälas i denna klass om den är minst tio månader och har blivit kontrollerad av det nationella avelsrådet.

KLASS 13 b – Kontrollklass
Kontrollklassen är för de raser som är under framavling eller för raskorsning under förutsättning att det nationella förbundet eller det nationella avelsrådet i förväg givit tillstånd till parningen. En katt kan endast ställas ut i kontrollklassen i sitt hemland när den uppnått minst 3 månaders ålder och efter att ha blivit kontrollerad av det nationella avelsrådet med hänsyn till FIFes regler för uppfödning och stambokföring.

I denna klass kontrolleras katten av två internationella FIFe-domare och det kan ske innan den officiella bedömningen börjar. Utställningsarrangören måste förse domarna med en skriftlig förklaring till varför katten visas i kontrollklassen.
Katten erhåller ingen skriftlig bedömning men måste erhålla bedömningen ”Excellent” respektive ”I” för icke godkända raser för att fortsatt avel med avkommor efter utparning ska få ske. De båda domarnas underskrifter är obligatoriska.

Klass 13 c – Färgbestämning
För att fastställa korrekt EMS-kod,  kan katt i denna klass få pälsfärg eller annan egenskap kontrollerad på begäran av det nationella förbundet, det nationella avelsrådet eller på begäran av utställaren.

I denna klass kontrolleras katten av två internationella FIFe-domare och det kan ske innan den officiella bedömningen börjar. Katten erhåller ingen skriftlig bedömning, ej heller poänggradering eller rangordning, utan endast intyg om fullständig EMS-kod, undertecknat av båda domarna.

KLASS 14 – Huskatt
Klass för huskatt (utan stamtavla), äldre än uppskattningsvis sex månader. Är huskatten över tio månader ska den vara kastrerad för att få ställas ut.

Huskatt ska ha av SVERAK utfärdat huskattbevis för att få delta på utställning.

Avelsgodkännande. Katt som har kontrollstambok (RIEX-stamtavla) måste ha ett avelsgodkännande innan registrering av avkomma kan ske. Excellent-bedömning i ”vanlig” klass godkänns också som avelsgodkännande från
8 månaders ålder.


Nationella utställningsklasser
Klass 1-14 ska vara med på alla internationella utställningar.

De nationella klasserna 15-18 är endast öppna för enskilda medlemmar i FIFe och det är arrangerande klubb som väljer om de vill ha med dessa klasser eller inte.

BelkiraKlass 15 a – Senior
Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, mellan 7 och 10 år. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori.

Klass 15 b – Veteran
Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, från 10 år och äldre. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori.

Klass 16 – Avel
Klass för okastrerad raskatt med minst tre avkommor utställda till bedömning i klass 1-12. Klassen är uppdelad i hanar och honor inom respektive kategori.

Klass 17 – Uppfödning
Klass för uppfödare. Minst fem katter med uppfödarens stamnamn ska delta i klass 1-12. Minst en av katterna måste vara yngre än tio månader (dvs. klass 11-12)

Klass 18 – Kullklass
I kullklass kan uppfödare ställa ut kull som är tre-sex månader. Minst tre kattungar ska vara med vid bedömningen men hela kullen behöver inte deltaga. Domaren bedömer kullens jämnhet utifrån rasens standard.


Fler FIFe-titlar

KoffWW – World Winner
Katt som blir Best in Show på World Show får titeln WW (World Winner) med tillägg av årtalet, t.ex. WW’02.

SW – Scandinavian Winner
Katt som blir Best in Show på Scandinavian Winner får titeln SW (Scandinavian Winner) med tillägg av årtalet, t.ex. SW’01.

Ny titel från 110101
NW – National Winner
SVERAK kommer att dela ut fem NW-titlar varje år – till den katt som fått högst poäng i tävlingen Årets Katt inom respektive kategori samt till huskatt. Titeln delas inte ut retroaktivt varför första titeln kommer att vara för 2011.

JW – Junior Winner
För att få titeln JW måste katten vinna Best in Show i klasserna 11/12 minst fem gånger. Tidigaste kvalificeringsperiod; från 1 januari 2003.

DSM – Distinguished Show Merit
DSM-titeln gäller vuxna raskatter, kastrater och huskatter. För att få titeln måste katten vinna Best In Show eller Bäst i motsatt kön minst 10 gånger på internationella utställningar. Den kortast möjliga kvalificeringsperioden är två år och en dag mellan den första Best In Show eller Bäst i motsatt kön-”titeln” och den tionde. Detta för att undvika att en katt blir DSM för snabbt. Tidigaste kvalificeringsperiod; från 1 januari 2003.

DM – Distinguished Merit
DM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn. För att få titeln måste en honkatt ha producerat minst fem och en hankatt minst tio avkommor, som har erhållit titeln IC/IP eller högre alternativt DM. Endast FIFe-titlar gäller.

DVM – Distinguished Variety Merit
DVM-titeln kan endast erhållas på nationella och internationella utställningar för katter i klass 1-12, inklusive kastrater, ungdjur och kattungar. För att uppnå titeln måste katten vinna Bäst I Variant minst 10 gånger. Den kortaste kvalificeringstiden är 2 år och en dag mellan den första BIV och den tionde BIV. Detta för att undvika att katten blir DVM för snabbt. Tidigaste kvalificeringsperiod; från 1 januari 2008.